Schoolverzuim

Wanneer uw kind wegens ziekte of om een andere reden niet naar school kan komen, verzoeken wij u ons hiervan tijdig op de hoogte te brengen d.m.v. een briefje of een telefoontje (graag voor 8.30 uur). Heeft u van tevoren een afspraak met de dokter gemaakt, dan graag even een briefje. Wij voelen ons verantwoordelijk en maken ons zorgen wanneer uw kind zonder bericht afwezig is.

Wilt u uw kind ook een briefje meegeven als het niet mee mag of kan doen met de gym/zwemlessen.Wilt u extra vrij of verlof dan moet u dit 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen. Bij de directie zijn hier formulieren voor beschikbaar. Binnen het bestuur is afgesproken dat we hier uiterst kritisch mee om zullen gaan.

Wij zijn van mening dat voor extra vakantiedagen/uren geen goedkeuring wordt verleend. De leerplichtambtenaar oefent een strenge controle uit op het schoolverzuim. Wanneer uw kind om welke redenen dan ook, ziekte en buitengewone omstandigheden daargelaten, de school verzuimt zonder toestemming van de directie, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Wij zijn dan verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen van dit verzuim. De leerplichtambtenaar kan dan een waarschuwing uitdelen of een proces verbaal opmaken.