Ontwikkeling

Ook onderwijskundig hebben wij het afgelopen jaar niet stilgezeten.

Groep 1 en groep 2
Op de koningin Wilhelminaschool werken wij niet in gemengde groepen. Dit betekent dat wij ook in de onderbouw werken met één groep 1 en één groep 2. Deze groepen zitten wel vol met 30 leerlingen. Gelukkig hebben we de beschikking over klassenassistenten nl. juf Jeannette en juf Inge die in beide groepen tijdens de werklessen helpen.
Het afgelopen cursusjaar zijn er voor beide groepen touchscreen borden aangeschaft waar de juffen dankbaar gebruik van maken. Ook hebben we extra geïnvesteerd in leer- en speelmateriaal, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.
 
Groep 3 en 4
Het komende cursusjaar hebben we vrij grote groepen 3 en 4. Daarom hebben we met ingang van dit cursusjaar een onderwijs assitente aangenomen nl. mevr. Paulien Noort. Zij helpt in de klas elke dinsdag, woensdag en donderdag om op die manier kinderen en groepjes in de klas extra te helpen.
 
Taalonderwijs
De afgelopen jaren hebben wij sterk ingezet op het lees- en taal onderwijs.
Zo hebben we twee jaar geleden een leerlijn ontwikkeld voor voortgezet technisch lezen. Wij hebben daarbij gekozen om in de groepen 4 t/m 6 aan de slag te gaan met een nieuwe methode, nl. Estafette.  Elke dag zullen we hiermee aan de slag gaan en de resultaten zijn zeer hoopvol. Daarnaast hebben we nu de bibliotheek aan de overkant zitten, dus daar maken we dankbaar gebruik van.
De afgelopen jaren hebben wij als team vooral aandacht besteed aan woordenschat. Weten wat de betekenis is van een woord is essentieel in de taalontwikkeling van kinderen en het blijkt dat dit niet bij al onze kinderen even goed ontwikkeld is.
Wij zijn heel enthousiast in alle groepen gestart met de methode “Met woorden in de weer”. Dit betekent dat er in alle groepen veel aandacht is voor de betekenis van woorden.
Ook werken we met de nieuwste taalmethode van Taal Actief in alle groepen. Dit is erg pittig maar de kinderen leren er veel van. Kortom het taalonderwijs staat volop in de schijnwerpers. U hoort er meer van op de informatieavonden van de groepen.

Rekenen
Met ingang van dit cursusjaar gaan we in alle groepen  aan de slag met de nieuwe rekenmethode van “Alles Telt”. Binnen deze methode is er veel vernieuwd, zo is er een aparte leerlijn voor leerlingen die rekenen moeilijk vinden. Ook is er een aparte leerlijn voor leerlingen die erg goed zijn in rekenen. Tijdens de informatieavonden zullen we hier meer over vertellen.
 
Engels
Met ingang van het nieuwe cursusjaar starten we met een nieuwe methode voor Engels nl. The Team.   De lessen worden gegeven vanaf groep 5, dus dat betekent dat ook groep 5 en 6 Engels op onze school krijgen.
 
Spaans
Als school hebben wij er voor gekozen om binnen de groepen te differentiëren. Dat betekent dat we in de groepen op 3 niveaus werken en dat kinderen die extra veel aankunnen snel aan de slag gaan en extra (verdiepings)werk krijgen. Op school hebben wij een aantal leerlingen in de bovenbouw die alles vrij makkelijk doen en ondanks het extra werk en extra moeilijke opdrachten nog niet voldoende uitgedaagd worden.
We hebben besloten om deze leerlingen extra uitdaging te geven door 1x per week aan deze kinderen Spaanse les te geven. Dit zal gegeven worden door juf Petra uit groep 7 ( zij spreekt goed Spaans!) op dinsdagmiddag en meester Albert Heus zal dan aan groep 7 geschiedenis geven.
De leerlingen die dit aangaat worden door de school aangewezen en er worden met hen en de ouders goede afspraken gemaakt. De resultaten van de andere vakken mogen er nl. niet onder lijden en natuurlijk gaat het op vrijwillige, maar niet op vrijblijvende basis.
We zijn er na de voorjaarsvakantie mee gestart en op zich is dit goed bevallen, dus wordt dit komend  cursusjaar gecontinueerd.

Rapporten
Met ingang van dit cursusjaar ontvangt u bij het tweede en derde rapport een overzicht met daarop de resultaten van de CITO toetsen die uw kind gemaakt heeft. Op de informatieavonden ontvangt u daarover nadere informatie.
 
Op bezoek in de klas……
We willen u dit jaar de gelegenheid geven om een bezoekje te brengen in de klas van uw zoon of dochter, zodat u een les kunt bijwonen. Dit staat gepland in de maand januari .
U ontvangt nog nadere informatie over hoe e.e.a. in zijn werk gaat en hoe u kunt inschrijven.

Creamiddagen
Dit cursusjaar zijn er er in de bovenbouw op vrijdagmiddag weer zgn. creamiddagen. De groepen 5 t/m 8 worden gemixt en volgen per 2 weken een bepaalde activiteit. U ontvangt van ons nog nadere informatie.

De aflopen jaren hebben wij gewerkt aan coöperatief werken, de kanjertraining en gedifferentieerd werken.