Klik hier om de maandbrief met plaatjes te downloaden                           

Agenda
29 januari     - weekopening onderbouw
5 februari      - gesprekken keuze VO groep 8
6 februari      - schrijfster op school
7 februari      - Bijeenkomst gebedsgroep, aanvang 8.30 uur,   Kleipettenlaan 290
8 februari      - gesprekken keuze VO groep 8
12 februari    - weekopening onderbouw
14 februari    - groep 5 naar Katwijks museum
22 februari    - spreekuur JGZ van 15.00 – 15.30 uur
                  - spelletjesmiddag kleuters
23 februari      - de laatste schooldag voor de voorjaarsvakantie
                       - de groepen 5 t/m 8 hebben   ’s middags school, we draaien een continu rooster tot 14.15 uur
                       - nieuwe maandbrief
26 februari – 2 maart         - voorjaarsvakantie
5 maart        - eerste  schooldag

In en rond de school
 
Het was erg fijn dat Juf Lisette de afgelopen weken enkele keren op school was om ons te helpen.
 
Op maandag 8 januari was er een studiedag voor alle personeelsleden binnen de hele vereniging in de Voorhof. Het was een nuttig samenzijn, waar we veel met elkaar en van elkaar geleerd hebben. De hele dag waren er bijeenkomsten over talent. We hebben gesproken over hoe we nog beter  les kunnen geven en uw kinderen kunnen begeleiden. Het was een inspirerende, gezellige en nuttige studiedag.
 
Super fijn dat er op 17 januari flink wat moeders en vaders aanwezig waren om ons te helpen bij de schoonmaak, alles zag er weer lekker fris uit.

De eerste weken na de kerstvakantie hebben de luizenmoeders alle groepen weer gecontroleerd, hartelijk dank daarvoor. Wilt u alstublieft zelf ook blijven controleren, want er waren in sommige groepen weer neten gevonden. Alleen wanneer we allemaal alert zijn, lukt het om ze buiten de deur te houden. Er zijn  luizencapes op school verkrijgbaar voor 11 euro.
 
Graag wil ik wijzen op het halen en brengen van de kinderen. Veel ouders parkeren aan de overkant bij de Burgt en laten dan de kinderen oversteken en naar school lopen of wachten in de auto tot de kinderen uit school komen. Het is het beter om de kinderen zelf even over te zetten of op te halen. Wellicht is parkeren achter de Burgt en even naar school lopen een nog veiligere optie……

                                      Met vriendelijke groeten, Albert Heus

Inschrijving nieuwe leerlingen
De afgelopen weken is er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nieuwe kinderen op te geven. Wij danken deze ouders voor het in ons gestelde vertrouwen. Wel willen we u erop wijzen dat kinderen die voor 1 juli 2019
4 jaar worden voor 24 februari opgegeven moeten worden, want daarna kunnen we u (ook wanneer u al kinderen op school heeft) geen plaatsje meer garanderen.
 
Citotoetsen
Vanaf maandag 22 januari t/m vrijdag 10 februari worden er in alle klassen weer de Cito toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) afgenomen. Dit is een serie landelijke toetsen die elk half jaar wordt afgenomen. Bij diverse vakgebieden wordt bekeken hoe de kinderen zich in de afgelopen periode hebben ontwikkeld. Natuurlijk houden de leerkrachten ook tussentijds de vorderingen van uw kind bij, maar bij de toetsen van het LVS wordt ook een vergelijk gemaakt met leeftijdsgenoten in heel Nederland. De grafieken met de uitkomsten van de toetsen zullen we weer toevoegen in de rapportmap die uw kind in maart mee naar huis krijgt. Als de resultaten voor ons reden zijn om eerder met u te overleggen, dan hoort u dat uiteraard van ons.

Continu rooster
[Afbeeldingsresultaat voor continurooster] Afgelopen dinsdag was er een informatieavond over de evt. invoering van een continurooster. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren!
Twee jaar geleden hebben wij op de Wilhelminaschool een enquête gehouden onder alle ouders en toen bleek dat 40% voor een continu rooster was en 60 % voor de huidige tijden.
Binnen de MR is toen afgesproken dat we dit cursusjaar weer een enquête zouden houden, waarbij er niet 3 verschillende mogelijkheden gegeven zouden worden, maar één uitgewerkt alternatief.
Door de MR is er een werkgroep samengesteld die de afgelopen maanden aan de slag is gegaan om te kijken naar de verschillende alternatieven.
Tijdens de informatie avond zijn de ouders eerst in groepjes uit elkaar gegaan om de positieve kanten van het huidige rooster en een continurooster te bespreken.
 
De belangrijkste uitkomsten waren:
 
Positieve kanten van het huidige rooster:
Kinderen kunnen thuis even op adem komen, even uit de schoolse situatie
Kinderen kunnen thuis even hun verhaal kwijt
Gezelliger thuis, samen eten
Je ziet wat er gegeten wordt, (lekker broodje)
Langer en rustiger de tijd om te eten
Werktijden zijn soms aangepast op het huidige rooster 
 
Positieve kanten van een continurooster:
1x heen en terug, minder verkeersbeweging bij school
Meer rust en continuïteit
Eerder thuis, meer ruimte om ’s middags te spelen
Groepsgevoel, allemaal hetzelfde
Periode tussen de middag is voor de overblijfkinderen 45 minuten i.p.v. anderhalf uur
Tussen de middag geen opvang nodig 
Daarna heeft meester Albert Heus het voorstel wat evt. ingevoerd gaat worden toegelicht. Daarbij staan een aantal uitgangspunten centraal:
 
Goede kwaliteit van onderwijs, geen onderwijstijd inleveren
Goed kwaliteit van opvang
Voldoen aan de CAO voor leerkrachten (een half uur pauze)
Het overblijven wordt niet verplicht 
 
De nieuwe schooltijden bij de invoering van een continurooster zouden dan evt. worden:
Maandag       8.30 – 14.45 uur
Dinsdag        8.30 – 14.45 uur
Woensdag     8.30 – 12.15 uur
Donderdag    8.30 – 14.45 uur
Vrijdag         8.30 – 12.00 uur OB en tot 14.45 uur BB.
 
In elke klas is er tussen de middag 45 minuten pauze.
In de pauze wordt er in de klas o.l.v. de leerkracht 15 minuten gegeten en daarna wordt er 30 minuten buiten gespeeld. Dit laatste gebeurt onder begeleiding van externe pedagogisch medewerkers van de Speelbrug, zodat de leerkrachten 30 minuten pauze hebben.

Om e.e.a. toch verantwoord te laten verlopen wordt er in 2 groepen gegeten en gespeeld omdat anders het plein te vol is en er voor de kinderen te weinig speelruimte is.
De groepen 1, 3,4 en 5 eten van 12.00 – 12.15 uur en spelen van 12.15 – 12.45 uur buiten.
De groepen 2, 6, 7 en 8 eten van 12.30 – 12.45 uur en spelen van 12.45 – 13.15 uur buiten.
De kinderen van groep 1 en 2 spelen op het kleuterplein en andere groepen op het grote plein, dit alles onder begeleiding van daarvoor opgeleide pedagogisch medewerkers.
Bij regen blijven de kinderen spelen in de klas en gaan de pedagogisch medewerkers in de klas.
Het overblijven is niet verplicht , ouders mogen met de kinderen thuis eten.
 
Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het nieuwe rooster, nl. € 50 per kind voor het hele jaar, daar worden de ingehuurde pedagogisch medewerkers van betaald.
 
De eerste jaren is er voor kinderen die tussen 15.45 en 15.30 uur opgevangen moeten worden, opvang op onze school door de speelbrug. Dit kost € 3,- per keer.
 
We zijn ons er van bewust dat er ook op school nog diverse praktische zaken moeten worden opgelost en besproken, maar daar gaan we mee aan de slag wanneer de definitieve keuze op de invoer van een continu rooster valt.
 
Na 6 februari ontvangen alle ouders van ons een enquête formulier waarop zij hun voorkeur  kenbaar kunnen maken.
Daarna is het de Medezeggenschapsraad die zich gaat buigen over de uitkomst.
In de medezeggenschapsraad zitten 3 vertegenwoordigers van de ouders en 3 vertegenwoordigers van het personeel.
We hopen dat er net voor of na de voorjaarsvakantie duidelijkheid is, zodat u ruim een half jaar heeft om indien nodig de juiste stappen te zetten.
 
Themadienst
Begin februari is er altijd een scholendienst in de kerken van Rijnsburg.
I.v.m. de sluiting van de verschillende kerkgebouwen zijn deze diensten nu gesplitst. Onze school is in april aan de beurt.
 
Schrijfster op school
Volgende week, op dinsdag 6 februari komt er een schrijfster op school voor de groepen 0 t/m 4.
Het is Mylo Freeman. https://www.mylofreeman.com/
Om 13.30 uur groep 0 t/m 2
Om 14.15 uur groep 3 en 4
 
In januari worden de Nationale Voorleesdagen weer gehouden.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hen veel plezier. Speciaal voor baby's, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen.
Het speciale prenten boek dit jaar is “Stil de tijger slaapt”.
 
De Prentenboek TopTien voor De Nationale Voorleesdagen 2018
Alberts boom – Jenni Desmond (Lemniscaat)
Antonia – Anke de Vries & Piet Grobler (Lemniscaat)
De kusjes-krokodil – Jozua Douglas & Loes Riphagen (De Fontein)
Gewoon zoals je bent – Jonny Lambert (Veltman Uitgevers)
Ik ben bij de dinosaurussen geweest – Edward van de Vendel & Floor de Goede (Querido’s Kinderboeken)
Mmm… een taart! – Susanne Strasster (Hoogland & Van Klaveren)
Mijn potje – Anita Bijsterbosch (Clavis)
Nog even mijn haartjes wassen – Jörg Mühle (Gottmer Uitgevers)
Slaap maar fijn, bouwterrein – Sherri Duskey Rinker & Tom Lichtenfeld (Moon)
Ssst! De tijger slaapt – Britta Teckentrup (Gottmer Uitgevers)

Cursussen na schooltijd.
De afgelopen weken hebben alle kinderen weer een schrijven van factor W ontvangen waarin allerlei leuke cursussen en sportactiviteiten na schooltijd worden aangeboden. U kunt uw kind voor een gering bedrag  inschrijven voor bijv. toneel, muziek, dans etc. U kunt inschrijven via de site van http://www.welzijnskwartier.nl/
 
Vakantierooster 2018 -2019
Hieronder kunt u lezen hoe de schoolvakanties voor het schooljaar 2018-2019 zijn gepland.
[Afbeeldingsresultaat voor vakantie fokke en sukke] herfstvakantie         22-10-‘18 t/m 26-10-‘18
kerstvakantie          24-12-‘18 t/m 04-01-‘19
voorjaarsvakantie    25-02-’19 t/m 01-03-‘19
April/mei vakantie    19-04-’19 t/m 03-05-‘19
Hemelvaartsvakantie 30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag         10-06-‘19
zomervakantie         22-07-’19 t/m 30-08-‘19
 
Godsdienst
Week 05 ■ 29/01 - 02/02
Mag dat wel?
Marcus 2: 13-17, 23-28 en 3: 1-6
Jezus doet dingen die niet volgens de regels zijn. Hij eet met tollenaars en zondaars, op sabbat plukken zijn leerlingen graan en in de synagoge maakt hij iemand beter. Mag dat allemaal wel? Jezus vertelt dat het leven voor God het allerbelangrijkst is.

Week 06 ■ 05/02 - 09/02
Het groeit zomaar
Marcus 3: 13-19, 4: 1-20 en 4: 26-34
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal zaad zaait, op de ene plek groeit het beter dan de andere. Hij vergelijkt het koninkrijk van God met een mosterdzaadje: dat lijkt misschien klein, maar het wordt een grote plant waarin de vogels kunnen schuilen.

Week 07 ■ 12/02 - 16/02
Storm!
Marcus 4: 35-41 en Marcus 5: 1-20
Jezus en zijn leerlingen komen in een storm op het meer terecht. Terwijl de leerlingen in paniek raken, ligt Jezus te slapen. Hij brengt de wind en het water tot rust. Aan de overkant van het meer woont een man met een storm in zijn hoofd. Ook deze storm weet Jezus te bedaren.
 
‘De aanpak van Autisme! Van probleem naar oplossing’
door Colette de Bruin van ’Geef me de 5®’
Datum:        donderdag 8 maart 2018
Tijd:            18.30 – 19.00 uur inloop met koffie en thee
                   19.00 – 20.00 uur, deel 1
20.00 – 20.30 uur pauze met koffie en thee
20.30 – 21.30 uur deel 2
Locatie:       Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnsburg, Burg. Koomansplein 1, Rijnsburg
Aanmelden: cjgkatwijk@ggdhm.nl
Deelname:   Gratis
Wat gebeurt er in het hoofd van iemand met Autisme Spectrum Stoornis (ASS)? Als je dat weet kun je het gedrag dat daaruit voortkomt verklaren. Dat doet Colette de Bruin in haar nieuwste boek: ‘Dit is Autisme! Van hersenwerking tot gedrag’. Zij heeft hiervoor samengewerkt met neurobioloog dr. Fabienne Naber. Colette neemt je mee op [Afbeeldingsresultaat voor geef me de vijf] een boeiende en unieke reis door het brein van iemand met autisme. Hiermee wil ze zoveel mogelijk mensen op weg helpen naar positief contact bij autisme.
Colette de Bruin is een ware tolk voor mensen met autisme. Tijdens haar lezingen weet zij als geen ander onder woorden te brengen wat iemand die samenhang mist nodig heeft, en vertaalt dit direct naar toepasbare handvatten. Aan de hand van videofragmenten leer je autisme begrijpen en ermee om te gaan. Met haar inspirerende verhaal heeft ze al veel opvoeders en professionals op weg geholpen.
De lezing is voor ouders, zorg- en onderwijsprofessionals en andere belangstellenden uit de Gemeente Katwijk.
De avond is een initiatief van het Centrum voor Jeugd en Gezin Katwijk.
Wij hopen u als gast te mogen begroeten!